Mons & Partners

Disclaimer PDF Afdrukken E-mail

 

Aansprakelijkheid, copyright Mons&Partners en auteurswet

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die hierop wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

 

De informatie op http://www.monsenpartners.nl/  wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Een bezoeker van http://www.monsenpartners.nl/  mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in http://www.monsenpartners.nl/ opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Mons&Partners (ook niet via een eigen netwerk).

 

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op http://www.monsenpartners.nl/ geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van http://www.monsenpartners.nl/, of met de tijdelijke onmogelijkheid om http://www.monsenpartners.nl/ te kunnen raadplegen.

 

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van http://www.monsenpartners.nl/ verkregen is.

 

Noch aan de inhoud van de site, noch aan de antwoorden op de door u gestelde vragen kunt u rechten ontlenen.

 
Precision in Payroll mons en spek
Landjuweel 22, 3905 PG Veenendaal  |  Postbus 171, 3900 AD Veenendaal  |  T: 0318-860315  |  E: info@monsenpartners.nl
© 2016 Payroll advise, Payroll training, Payroll solutions: Mons&Partners